Regulamin biegu Race for the Cure Gdańsk 2019

Regulamin biegu Race for the Cure Gdańsk 2019

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania biegu Race for the Cure Gdańsk 2019 będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza Biegowa i Piknik Rodzinny. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych, korzystających z terenu, na którym Organizator zorganizował Zawody Sportowe i Piknik Rodzinny.

I.CEL IMPREZY

 1. Podniesienie świadomości proflaktyki raka piersi.
 2. Budowanie społecznej solidarności z chorymi i ich rodzinami.
 3. Zgromadzenie funduszy na działalność fundacji.
 4. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności

  ruchowej.

 5. Promocja zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie.
 6. Promocja miasta Gdańsk.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza, z siedzibą w Gdańsku, 80-690, ul. Mieczysława Boguckiego 85, NIP 583-320-50-42, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619834.

Dane kontaktowe:
tel. 575 752 763 www.thinkpinkpoland.pl
e-mail: biuro@thinkpinkpoland.pl

III. TERMINY, MIEJSCE BIEGU

Bieg Race for the Cure Gdańsk – Think Pink Poland, ( w dalszej części jako bieg ) odbędzie się w dniu 29 września 2019 roku na terenie Hevelianum.

 1. Start Biegu Race for the Cure – 5 km o godzinie 12:45 z Majdanu przed Wozownią Artyleryjską (na terenie Hevelianum).
 2. Start Nordic Walking – 3 km o godzinie 12:00 z Majdanu przed Wozownią Artyleryjską (na terenie Hevelianum).
 3. Meta – na miejscu startu.
 4. Biuro zawodów – Majdan przed Wozownią Artyleryjską (na terenie Hevelianum).
 5. Pomiar czasu w systemie najnowszej techniki radiowej RFID UHF.

IV.  UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Biegu jest osoba, która wypełni formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej www.thinkpinkpoland.pl
 2. Uczestnikiem Pikniku Rodzinnego jest każda osoba nie zależnie od wieku, która przebywa na terenie Imprezy bez rejestracji, korzystając ze wszystkich znajdujących się dostępnych atrakcji i stoisk wystawowych.
 3. Prawo startu mają osoby pełnoletnie, które startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Mogą one polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia (nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach), który Zawodnik potwierdza poprzez akceptację regulaminu dokonując rejestracji w biegu.
 4. Prawo do startu mają osoby nieletnie, które najpóźniej w dniu startu ukończyły 10 lat. Warunkiem dopuszczenia nieletniego zawodnika do startu jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności fizycznej nieletniego do udziału w zawodach stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Rodzic lub opiekun prawny potwierdza akceptację treści Załącznika nr 1 poprzez złożenie na nim własnoręcznego podpisu.
 5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Imprezie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, aż do zakończenia Imprezy skutkuje niemożnością wzięcia w niej udziału. W każdym czasie Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Imprezy także we współpracy z innymi podmiotami w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Imprezy. Szczegóły dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajdują w Klauzuli Informacyjnej Biegu, stanowiącej załącznik nr 4 do nin. Regulaminu.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny do udziału w biegu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji OmeaLife Rak piersi nie ogranicza, udostępniania sponsorom oraz partnerom celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji OmeaLife Rak piersi nie ogranicza na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Ponadto uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w postaci imienia i nazwiska.
 1. Organizator nie przewiduje startu osób niepełnosprawnych na wózkach oraz osób z dziećmi w wózkach.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wraz z załącznikami i obowiązkiem przestrzegania jego.
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania mienia na terenie Hevelianum jak również poszanowania innych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 2. Organizator może zdyskwalifikować Zawodnika Biegu, wyłącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 3. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika Pikniku Rodzinnego, który jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 4. Organizator ma prawo usunąć osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo winny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 5. Organizator ma prawo usunąć osoby z terenu imprezy które, posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne.
 6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim.
 7. Pobranie przez Zawodnika numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 8. Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy Zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku. Te dane są dostępne tylko dla Zawodnika, a w razie wypadku dla służb medycznych.

V. REJESTRACJA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia w formie formularza na stronie internetowej www.thinkpinkpoland.pl przyjmowane będą od dnia 22.05.2019 od godziny 08:00 do dnia 27.09.2019 do godziny 24:00.Po tym terminie rejestracja zostanie zakończona. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji przed upływem terminu końcowego z powodu wyczerpania się limitu zgłoszeń startowych.
 2. Rejestracji można również dokonać na warunkach szczególnych w biurze zawodów w dniu imprezy.
 3. Limit zgłoszeń to 3000 osób. Decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń.
 4. Za zgłoszenie uznaje się terminową rejestrację, poprzez poprawne wypełnienie

  formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty indywidualnie lub grupowo.

 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej w wysokości:

  o 40 zł przez cały czas trwania rejestracji,
  o 70 zł w niedzielę 29 września 2019 w Biurze Zawodów – płatność tylko

  gotówką.

 6. Opłaty w sposób elektroniczny można dokonać po zakończeniu wypełniania

  formularza rejestracyjnego za pomocą PayU Polska. Do tego celu dostępne będą różne formy i sposoby płatności ( indywidualny, grupowy, drużynowy).

 1. Uiszczona kwota nie podlega zwrotowi.
 2. Limit startujących może ulec zmianie, o czym organizator poinformuje na stronie

  www.thinkpinkpoland.pl .

 3. Przepisanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę jest możliwa na 5 dni

  przed otwarciem biura zawodów i musi być zgłoszona do organizatora w formie mailowej na adres e-mail: biuro@thinkpinkpoland.pl . Po tym terminie nie będzie możliwości przepisanie pakietu na innego uczestnika. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między uczestnikami. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane „ Przepisanie pakietu startowego II Bieg Race for the Cure Gdańsk 2019”

 4. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości wymiany koszulki na inny kolor lub rozmiar.
 5. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT ( lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze ) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres e- mail: biuro@thinkpinkpoland.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca , w którym dokonano wpłaty.
 6. Osoby które dokonują opłaty startowej w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazanych w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres e-mail: biuro@thinkpinkpoland.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Warunkiem wystawienia faktury, jest przesłanie we wskazanych wyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienie faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adres na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane „Faktura za II Bieg Race for the Cure Gdańsk 2019”. Terminy wskazane w wymienionych punktach wynikają z przepisów prawa. Zgłoszenie o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.

VI. PAKIET STARTOWY

 1. Organizator przewiduje jeden pakiet startowy dla wszystkich zawodników biegu: o BiegRacefortheCure-5km,
  o Nordic Walking – 3 km.
 2. Pakiet startowy podstawowy zawiera:
  o chip do pomiaru czasu wraz z instrukcją,
  o koszulka bawełniana ( biała lub różowa ),
  o numer startowy bezzwrotny,
  o medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety, o kosmetyk,
  o wodę mineralną,
  o batonik energetyczny.
 1. Pakiet startowy może zostać odebrany osobiście przez uczestnika biegu lub przez wyznaczoną do tego osobę, mającą aktualnie upoważnienie od uczestnika biegu, na wyznaczonym do tego celu specjalnym formularzu, który stanowi Załącznik nr 2
  do niniejszego regulaminu.
 2. Pakiety startowe drużynowe mogą zostać odebrany grupowo przez Kapitana drużyny na podstawie aktualnego grupowego upoważnienia od uczestników biegu drużynowego Załącznik nr 3
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do poddania się weryfkacji w biurze zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu tożsamości Uczestnika).
 4. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 4 tygodnie przed terminem biegu.
 5. Pakiety które zostaną nieodebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu lub osobę do tego upoważnioną, nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

VII. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT

 1. Przebieralnie dla zawodników odbywać się będą na starcie Biegu w oznaczonych do tego celu namiotach.
 2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. Worki dostarcza Organizator wraz z pakietem startowym.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbędzie się na podstawie okazania numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego, wydanie worka z depozytu zawodnikowi nastąpi z chwilą wydania pozostałych rzeczy innych uczestników biegu.
 4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Depozyt czynny będzie od godziny 9:00 do 15:00.

VIII. PUNKT ODŚWIEŻANIA I ODŻYWIANIA, PUNKT MEDYCZNY

 1. Organizator nie przewiduje punktów nawadniania i odżywiania na trasie biegu, ani na terenie miasteczka zawodów.
 2. Punkt medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia pierwszej pomocy przez obsługę

  medyczną powołana na czas Biegu, każdemu poszkodowanemu uczestnikowi imprezy

  Biegowej.

 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na powyższe działania, w celu udzielenia pomocy.

IX. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW

 1. Prowadzona będzie następująca klasyfikacja :
  o Bieg Race for the Cure – 5 km z podziałem na kategorie: kobiety i mężczyźni, o Nordic Walking – 3 km.
 2. Organizator nie przewiduje klasyfikacji na kobiety i mężczyźni w Nordic Walking – 3km oraz klasyfikacji wiekowej w żadnej z wymienionych wyżej grup.
 3. Zawodnik może brać udział tylko w jednej dyscyplinie sportowej.

X. POMIAR CZASU, DYSTANS

 1. Pomiar czasu odbywać się będzie automatycznie za pomocą chipa.
 2. Pomiar neto liczony będzie dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategorii Bieg Race for the Cure – 5 km, oraz dla trzech pierwszych osób w kategorii Nordic Walking

  – 3 km. Dla pozostałych zawodników przewiduje się pomiar bruto.

XI. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu Race for the Cure – 5km lub ukończenie Nordic Walking – 3 km.
 2. Ceremonia wręczania nagród odbędzie się w dniu biegu około godziny 13:30.
 3. Zwycięzcy w kategorii Race for the Cure – 5 km:

  o kategoria kobiety – I-III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe,

  o kategoria mężczyźni – I-III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe,

 4. Zwycięzcy w kategorii Nordic Walking – 3 km – I-III miejsce otrzymują nagrody

  rzeczowe.

 5. Wszyscy uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują medal pamiątkowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych

  i fnansowych.

 7. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie

  Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 8. Po zakończeniu ceremonii wręczania medali i nagród zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe w 3 kategoriach konkursowych. Warunkiem odebrania nagrody jest osobiste uczestnictwo w trakcie losowania.

XII. UBEZPIECZENIE BIEGU RACE FOR THE CURE

 1. Bieg ubezpiecza organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat lub szkód, jakie mogą wystąpić z obecnością na terenie Hevelianum w trakcie trwania imprezy biegowej.
 2. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fzycznym i pociąga zą sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami losowymi.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia są zgodne z prawdą.
 2. Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność, nie dotyczy to osób nieletnich. Za osoby nieletnie odpowiedzialność bierze rodzic lub prawny opiekun.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia

  związane z przeprowadzaniem i organizacja biegu, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora imprezy.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności Uczestników imprezy.
 3. Na trasę biegu zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt.
 4. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne
 5. Wszyscy uczestnicy biegu Race for the Cure Gdańsk 2019 uczestniczący osobiście w tym wydarzeniu, wyrażają nieodwołaną zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wypowiedzi przez Fundację OmeaLife rak piersi nie ogranicza, w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem biegu oraz wydarzeniami mu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, internecie, materiałach graficznych i komercyjnych. Podanie jego imienia i nazwiska podczas wręczania nagród.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin. Za termin składania protestów uznaje się 01.10.2019 do 17.10.2019 roku.

XIV. PROGRAM BIEGU

Aktualny program biegu znajduje się w zakładce Program Biegu na stronie

www.thinkpinkpoland.pl

Zał.

 1. Zgoda i oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o zdolności do wzięcia udziału osoby nieletniej w biegu
 2. Upoważnienie do odbioru pakietu startowego
 3. Upoważnienie grupowe do odbioru pakietu startowego drużyny
 4. Klauzula Informacyjna Biegu

Obsługę prawną nad biegiem prowadzi:

BSJP_logo_claim

Think Pink Poland® | WEB DESIGN