Regulamin 1 biegu Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus Think Pink Poland – Gdańsk

I. CEL IMPREZY

 1. Uczczenie pamięci o Oldze Gajdus – współzałożycielce Fundacji OmeaLife.
 2. Podniesienie świadomości profilaktyki raka piersi wśród młodych kobiet.
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.
 5. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
 6.  Promocja miasta Gdańsk w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Imprezy jest Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza, z siedzibą w Gdańsku

80-690, ul. Mieczysława Boguckiego 85, NIP 583-320-50-42, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619834

tel. 575 – 752 – 763

http.//thinkpinkpoland.pl e-mail: biuro@thinkpinkpoland.pl

III. TERMINY, MIEJSCE BIEGU

 1. Start Biegu Race for the Cure – 6 km godzina 12:30 i 12:40 – Majdan przed Wozownią Artyleryjską ( na terenie Centrum Hewelianum).
 2. Start Nordic Walking – 3 km godzina 12:00 – Majdan przed Wozownią Artyleryjską ( na terenie Centrum Hewelianum).
 3. Meta – na miejscu startu.
 4. Pomiar czasu w systemie najnowszej techniki radiowej RFID UHF.
 5. Biuro zawodów Majdan przed Wozownią Artyleryjską ( na terenie Hewelianum)

IV. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem jest osoba, która wypełni formularz rejestracyjny/zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.thinkpinkpoland.pl.
 2. Prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie, które najpóźniej w dniu startu ukończyły 10 lat. Warunkiem dopuszczenia nieletniego zawodnika do startu jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności fizycznej do udziału w zawodach, Załącznik nr 2.
 3. Każdy uczestnik pełnoletni startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza to złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności fizycznej do udziałuw biegu. Załącznik nr 3
 4. Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do poddania się weryfikacji w biurze zawodów ( okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu tożsamości Uczestnika).
 6. Organizator nie przewiduje startu osób niepełnosprawnych na wózkach oraz osób z dziećmi w wózkach.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i obowiązkiem przestrzegania jego.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania mienia na terenie Hewelianum oraz poszanowania innych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 9. Organizator może zdyskwalifikować uczestnika biegu, wyłącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 10. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim.
 11. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

V. REJESTRACJA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia w formie formularzu przyjmowane będą od dnia 17.08.2018 od godziny 12:00 do dnia 23.09.2018 do godziny 24:00 Po tym terminie rejestracja zostanie zakończona. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji przed upływem terminu końcowego z powodu wyczerpania się limitu zgłoszeń startowych.
 2. Rejestracji można również dokonać na warunkach szczególnych w biurze zawodów w dniu imprezy.
 3. Limit zgłoszeń to 999 osób. Decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń.
 4. Za zgłoszenie uznaje się terminową rejestrację, poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty.
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej w wysokości:
  • 40 zł przez cały czas trwania rejestracji,
  • 70 zł w niedzielę 30 września 2018 w biurze zawodów – płatność tylko gotówką.
 6. Opłaty w sposób elektroniczny można dokonać po zakończeniu wypełniania formularza
 7. rejestracyjnego za pomocą PayU Polska. Do tego celu dostępne będą różne formy płatności.
 8. Uiszczona kwota nie podlega zwrotowi.
 9. Limit startujących może ulec zmianie, o czym organizator poinformuje na stronie www.thinkpinkpoland.pl .
 10. Przepisanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę jest możliwa na 5 dni przed otwarciem biura zawodów i musi być zgłoszona do organizatora w formie mailowej na adres biuro@thinkpinkpoland.pl.
  Po tym terminie nie będzie możliwości przepisanie pakietu na innego uczestnika. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między uczestnikami. Załącznik nr 3 do regulaminu wypełnia i odsyła na adres mailowy biuro@thinkpinkpoland.pl właściciel pakietu startowego.
 11. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości wymiany koszulki na inny kolor lub rozmiar.

VI. PAKIET STARTOWY

 1. Organizator przewiduje jeden pakiet startowy dla wszystkich zawodników biegu:
  • bieg Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – 6 km,
  • Nordic Walking – 3 km.
 2. Pakiet startowy podstawowy zawiera:
  • chip do pomiaru czasu wraz z instrukcją,
  • koszulka bawełniana ( biała lub różowa ),
  • numer startowy bezzwrotny,
  • kosmetyk od firmy Oceanic,
  • wodę mineralną dla każdego uczestnika,
  • medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety,
  • batonik energetyczny.

Pakiet startowy może zostać odebrany osobiście przez uczestnika biegu lub przez wyznaczoną do tego osobę, mającą aktualnie upoważnienie od uczestnika biegu, na wyznaczonym do tego celu specjalnym formularzu Załącznik nr 4

VII. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT

 1. Przebieralnie dla zawodników odbywać się będą na starcie Biegu w oznaczonych do tego celu namiotach.
 2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. Worki dostarcza Organizator wraz z pakietem startowym.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbędzie się na podstawie okazania numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego, wydanie worka z depozytu zawodnikowi nastąpi z chwilą wydania pozostałych rzeczy innych uczestników biegu.
 4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Depozyt czynny będzie od godziny 9:00 do 15:00.

VIII. PUNKT ODŚWIEŻANIA I ODŻYWIANIA, PUNKT MEDYCZNY

 1. Organizator nie przewiduje punktów nawadniania i odżywiania na trasie biegu, ani na terenie miasteczka zawodów.
 2. Punkt medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie.

IX. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW

 1. W 1 biegu Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – Think Pink Poland Gdańsk, będzie prowadzona następująca klasyfikacja :
  • bieg Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – 6 km, kobiety mężczyźni,
  • Nordic Walking – 3 km.
 2. Organizator nie przewiduje klasyfikacji na kobiety i mężczyźni w Nordic Walking – 3km oraz klasyfikacji wiekowej w żadnej z wymienionych wyżej grup.
 3. Zawodnik może brać udział tylko w jednej dyscyplinie sportowej.

X. POMIAR CZASU, DYSTANS

 1. Pomiar czasu odbywać się będzie automatycznie za pomocą czipa.
 2. Pomiar netto liczony będzie dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategorii Bieg Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – 6 km, oraz dla trzech pierwszych osób w kategorii Nordic Walking – 3 km. Dla pozostałych zawodników przewiduje się pomiar brutto.

XI. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – 6 km lub ukończenie Nordic Walking – 3 km.
 2. Ceremonia wręczania nagród odbędzie się w dniu Biegu około godziny 13:30.
 3. Zwycięzcy w kategorii Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – 6 km:
  • kategoria kobiety – I-III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe,
  • kategoria mężczyźni – I-III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe,
 4. Zwycięzcy w kategorii Nordic Walking – 3 km – I-IV miejsce otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Wszyscy uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują medal pamiątkowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych.
 7. Po zakończeniu ceremonii wręczania medali i nagród zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe w 3 kategoriach konkursowych. Warunkiem odebrania nagrody jest osobiste uczestnictwo w trakcie losowania.

XII. UBEZPIECZENIE 1 BIEGU RACE FOR THE CURE – MEMORIAŁ OLGI GAJDUS – THINK PINK POLAND GDAŃSK

 1. Bieg ubezpiecza organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strad lub szkód, jakie mogą wystąpić z obecnością na terenie Hewelianum w trakcie trwania imprezy biegowej.
 2. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga zą sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami losowymi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia pierwszej pomocy przez obsługę medyczną powołana na czas Biegu, każdemu poszkodowanemu uczestnikowi imprezy Biegowej.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na powyższe działania, w celu udzielenia pomocy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora imprezy.
 2. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia są zgodne z prawdą.
 3. Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność, nie dotyczy to osób nieletnich. Za osoby nieletnie odpowiedzialność bierze rodzic lub prawnyopiekun.
 4. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzaniem i organizacja 1 biegu Race for the Cure – Memoriał Olgi Gajdus – Think Pink Polan Gdańsk, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 6. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora imprezy.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności Uczestników imprezy.
 8. Na trasę biegu zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt.
 9. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego imienia i nazwiska podczas wręczania nagród.
 10. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.Za termin składania protestów uznaje się 01.10.2018 do 02.10.2018 roku.

XIV. PPROGRAM BIEGU

Aktualny program biegu znajduje się w zakładce Program Biegu na stronie www.thinkpinkpoland.pl

Think Pink Poland® | WEB DESIGN